Expedujeme i do SR. Je možné platit v EUR. 1EUR=25Kč. Doprava do SR zboží na paletě 95EUR na každou objednávku.

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2015 a platí pro pro uzavírání kupních smluv mezi společností LE BON spol.s r.o., IČO: 64506967, se sídlem v Brně, Zábrdovická 16, PSČ 615 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22641 ("prodávající") a kupujícím v internetovém obchodě www.lebon-eshop.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v účinném znění.

Vymezení pojmů


Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo pro samostatný výkon svého povolání.
Kupující - nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem.
Vznik kupní smlouvy – návrhem kupní smlouvy je umístění nabídky prodeje na internetových stránkách prodávajícího.

Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo ukončit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách


Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněná na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající má povinnost udržovat internetovou nabídku aktuální a řídit se jí, resp. být jí zavázán. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce. Zaplacením zboží a jeho převzetím kupujícím se převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího.
Ke každé objednávce je vystavena a přiložena faktura/daňový doklad a dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo při osobním odběru.


Objednávka


Zboží lze u dodavatele objednat vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu nebo mailem. Před odesláním objednávky doporučujeme kupujícím pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky. Předejdete tím případným pozdějším nedorozuměním.
Po odeslání objednávky Vám bude odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte, abychom mohli zjednat nápravu. Ihned po obdržení Vaší objednávky začnou naši operátoři pracovat na jejím vyřízení.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího


Odesláním závazné objednávky kupujícím (kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku") a jeho doručením prodávajícímu vzniká kupní smlouva, o čemž následně informuje automaticky zaslaný e-mail ze strany prodávajícího na zadanou e-mailovou adresu kupujícího.
Odvolat objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o odvolání objednávky (akceptace návrhu na uzavření smlouvy) je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.
Pokud si zákazník neodebere objednané zboží bez předešlého odvolání objednávky (akceptované prodejcem), nese kupující povinnost uhradit skutečně vynaložené náklady spojené s doručením tam i zpět. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže). Pokud zboží kupující bezdůvodně neodebere, zůstává ve vlastnictví prodávajícího a nedochází tak k převodu vlastnického práva. v takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně náhradu nákladů za opakované náhradní doručení po dohodě se spotřebitelem.


Pokud kupující nepřevezme zaplacené zboží do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen věc převzít, má se za to, že strany kupní smlouvy od této odstoupily. v takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly s doručením, uskladněním zboží a případně i na úhradu jinak vzniklé škody, přičemž tyto pohledávky prodávající uplatní u kupujícího s jeho souhlasem formou započtení oproti vracené kupní ceně.
LE BON spol. s r.o. si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pokud zboží již nelze dodat, např. z důvodů výpadků subdodávek nebo při chybném popisu zboží, jehož parametry není možné splnit. O této skutečnosti bude kupujícího neprodleně informovat s nabídkou alternativního produktu. Pokud byla již úhrada za zboží provedena, budou Vám peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího), v případě, že dojde ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek a zboží zasláno po obdržení doplatku. Bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl převedeme na Váš účet.
Vůči kupujícímu spotřebiteli lze vzniklou smlouvu měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.
U zboží atypického (potisky dekorů, odlišné rozměry a provedení od standardního zboží) si prodávající vyhrazuje právo možnosti požadovat zaplacení kupní ceny zboží v plné výši předem.

Cena zboží


Všechny ceny zboží na stránkách www.lebon-eshop.cz jsou uvedeny s DPH (v Košíku je uvedena celková cena objednávky také bez DPH) a je konečná.
Změna ceny ze strany prodávajícího po uzavření smlouvy s kupujícím spotřebitelem je nepřípustná. Smlouva může být měněna zásadně výhradně jen se souhlasem obou stran.

Způsob platby


V hotovosti - platba se uskuteční při osobním odběru zboží.
Na dobírku - hotově při převzetí zásilky od dopravce.
Předem bankovním převodem - na základě platebního dokladu (proforma faktura), který prodávající zašle na kontaktní e-mail kupujícího. Zboží pak bude expedováno po připsání platby na účet prodávajícího.

Osobní odběr


Jakmile bude zboží připraveno k expedici nebo osobnímu odběru, budeme vás e-mailem nebo telefonicky kontaktovat.
Osobní odběr je možný na adrese: LE BON spol. s r.o., Svatopetrská 7, 617 00 Brno v pracovní dny v době 7,30-15 hodin, pro vydání zboží je třeba mít s sebou občanský průkaz či jinak prokázat svoji totožnost, číslo objednávky a peněžní hotovost k zaplacení zboží, nebyla-li úhrada provedena předem, cena dopravy je při osobním odběru 0,- Kč.

Závoz dopravcem


Přepravu zajišťuje osvědčený dopravce. Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. Kupující se může s dopravcem osobně dohodnout na zanesení zboží dále do domu, není to však povinností dopravce a prodávající to nemůže ovlivnit.


Při objednání zboží na ceny zboží na stránkách www.lebon-eshop.cz je cena dopravy 484,- Kč po celé ČR. Při celkové objednávce nad 10.000 Kč bez DPH je doprava po celé ČR zdarma, balné neúčtujeme. Protože se jedná o přepravu křehkého zboží, všechny zásilky jsou doručovány na paletě, aby se minimalizovalo riziko poškození během transportu. Paleta se po převzetí zboží vrací dopravci. Součástí dodávky je faktura a dodací list

Postup kupujícího při přejímce od dopravce


Pokud je při přebírání zboží od dopravce poškozen obal, nebo se při manipulaci ozývají zvuky naznačující rozbité umyvadlo nebo zrcadlo, máte právo zásilku odmítnout a prosíme o uvedení poznámky do přepravního listu dopravce: "Poškozený vnější obal – převzetí zásilky odmítnuto", podpis a aktuální datum.
Co nejdříve nás vyrozumět e-mailem, že jste dodávku odmítli převzít z důvodu poškozeného vnějšího obalu s uvedením čísla objednávky a jména s adresou. Prodávající zajistí náhradní dodávku neprodleně po obdržení poškozené dodávky.
Tento postup je pro kupujícího závazný a výrazně tak může předejít pozdějším komplikacím s případnou reklamací stavu doručeného zboží.
Pokud kupující hradí zboží na dobírku, platí při převzetí dopravci.
Nedodržení tohoto postupu se nijak nedotýká práva spotřebitele uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady, nicméně prodávající může vyžadovat po spotřebiteli náhradu škody způsobenou neoznámením mechanického poškození zboží včas a tím nemožností uplatnit reklamaci u dopravce.
Pokud kupující hradí zboží na dobírku, platí při převzetí dopravci.
Obaly může kupující zlikvidovat později roztříděním do kontejnerů nebo ve sběrových dvorech. Náklady likvidace obalů hradí prodávající prostřed

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy


Kupující- spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. pomocí internetu). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí projev vůle odstoupení od smlouvy odeslat nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Není povinností spotřebitele zasílat zboží již zároveň s odstoupením od smlouvy, pokud zboží zašle později než ve lhůtě 14 dní, na platnosti odstoupení to nic nemění.
Žádáme o uvedení čísla faktury/daňového dokladu, dodacího listu, data nákupu a čísla Vašeho účtu, a to z důvodu vrácení finančních prostředků.Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy, bude kupujícímu zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží sníženou o pouze skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojených s vrácením zboží. Dobropis kupující podepíše v rámci zákona o DPH a zašle zpět prodávajícímu. Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vrácena částka za zboží na jeho účet nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od smlouvy (resp. doručení vráceného zboží, co nastane později).
Kupující- spotřebitel nemá právo odstoupit od smluv uvedených ust. § 53 odst. 8 Občanského zákoníku, na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží atypického, upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a to po předem zaplacené kupní ceně či její části prodávajícímu.


Podmínky pro možnost vracení zboží:
Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny (vyjma běžného porušení obalu způsobeného vyjmutím zabaleného zboží), zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání, s průvodním dopisem a kopií daňového dokladu. Doporučujeme zásilku pojistit.
V případě nesplnění uvedených podmínek prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena.
Zboží vracené zpět kupujícímu na dobírku nebude přijato.
Adresa pro vracení zboží: LE BON spol. s r.o., Svatopetrská 7, 617 00 Brno.

Po fyzickém obdržení a kontrole zboží je vystaven kupujícímu dobropis.

Odpovědnost za obsah webu


Informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Nabízené produkty se mohou měnit dle aktuální situace a vytíženosti výroby. Tím se ovšem v žádném případě nezbavujeme své povinnosti poskytnout řádné informace o vlastnostech prodávaných výrobků a své povinnosti dostát závazkům vzniklým uzavřením smluv.


Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z našich webových stránek a/nebo nefunkčností nebo nedostupností některých služeb.
Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách obchodu.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.


Tento nákupní řád nabývá účinnosti 1. března 2014. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Prodávajícím je společnost LE BON spol.s r.o., IČO: 64506967, se sídlem v Brně, Zábrdovická 16, PSČ 615 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22641 ("prodávající") a kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Na kupujícího, který není spotřebitelem, se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

2. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit odpovědnost za vady věci u prodávajícího.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno, v souladu s příslušnými právními předpisy, výrobcem jinak, činí záruční lhůta 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí, a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

Zboží bylo poškozeno živly.

Prodávající je povinen poskytnout záruku písemnou formou dokladu o zakoupení věci. Doklad musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

S ohledem na poskytovanou záruku poskytuje prodávající ke každé prodané věci návod na instalaci a údržbu zakoupené věci. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

4. Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začne běžet nová záruční lhůta, opět v délce 24 měsíců. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

5. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.

K účinnému uplatnění reklamace je třeba, aby kupující v záruční době a bez odkladu zahájil reklamační řízení, tj. nejlépe písemně emailem či dopisem oznámil prodávajícímu vady, které zboží má, a to označením vadné vlastnosti nebo popsáním projevu vady. V případě žádosti prodávajícího zašle kupující prodávajícímu fotodokumentaci předmětu reklamace a vady.

Pokud je reklamovaná vada zboží odstranitelná opravou u prodávajícího, kupující ve vlastním zájmu zajistí, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly. Náklady spojené s dopravou hradí prodávající. Kupující zajistí součinnost při organizaci dopravy reklamovaného zboží zpět k prodávajícímu.

Prodávající má povinnost informovat kupujícího (e-mail, fax, dopis) o zahájení reklamačního řízení s předpokládaným datem vyřízení.

Při výměně zboží trvá původně uzavřená smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, proto ani jedné smluvní straně nevzniká nárok na vyrovnání případného cenového rozdílu. Kupující by měl reklamované zboží předat prodávajícímu kompletní, neporušené a čisté.

Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající písemně oznámí důvod zamítnutí reklamace.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Po uplynutí třicetidenní lhůty pro vyřízení reklamace v případě, že reklamace vyřízena nebyla, se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupujícímu se přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou (viz výše).

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. března 2014. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pro kupujícího je závazná verze účinná v době uzavření smlouvy. Tento reklamační řád tvoří spolu s Obchodními podmínkami nedílnou součást kupní smlouvy

Podmínky ochrany osobních údajů

 I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LE BON spol.s r.o. se sídlem Zábrdovická 16, 61500 Brno. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  1. Kontaktní údaje správce jsou

   adresa: Zábrdovická 16, 61500 Brno

  email:info@lebon.cz

   telefon:544 527 612

   

   

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména jejich zaheslováním.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.